Regulamin sklepu internetowego www.garaz.p9.pl ważny od 01-01-2016

I. Informacje ogólne.
1. Właścicielem sklepu www.garaz.p9.pl i marki ROANBUD.pl zwanego dalej Sklepem jest Firma Wielobranżowa Blue Red White Andrzej Sowa z siedzibą w Bytomiu ul. Worpie 6/17 zarejestrowana przez Urząd Skarbowy w Bytomiu pod numerem NIP-u 645-189-22-39.
2. Firma Wielobranżowa Blue Red White Andrzej Sowa jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem (sprzedawcą zamówionych Produktów).
3. Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w Sklepie Internetowym
www.garaz.p9.pl .
4. Warunkiem dokonywania zamówień w sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem regulaminu sklepu i zawartych w formularzu warunków zakupu w tym kosztów dostawy i montażu.
5. Zamówień w sklepie
www.garaz.p9.pl mogą dokonywać osoby pełnoletnie i firmy.
6. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy ROANBUD. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Firma Wielobranżowa Blue Red White Andrzej Sowa w celach promocyjno-marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
7. Sklep prowadzi sprzedaż z wysyłką oraz montażem produktów na terenie całej Polski.
8. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji lub zmianom.
9. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
10. W celu poprawienia jakości świadczonych usług wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane.

II. Płatności i realizacja.
1. Decyzję o formie płatności podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia (przelew lub raty).
2. Koszty dostawy oraz montażu w wysokości podanej w formularzu zamówienia pokrywa w całości Klient.
3. W przypadku, zamawiania większej ilości produktów istnieje możliwość negocjacji ceny produktów i/lub wartości dostawy wraz z montażem.
4. Zamówienie przechodzi do realizacji tylko po otrzymaniu wpłaty na konto firmy - minimum 50% wartości zamówienia, reszta płacona jest w dniu montażu przed montażem.
5. Dane do wykonania przelewu są wysyłane do klienta na e-meil , są widoczne po zamknięciu zamówienia.
6. Faktury VAT są wystawiane w formie elektronicznej i wysyłane e-mailem (można zażądać dosłanie Faktury Vat w formie papierowej odpłatnie - 10.00zł).
7. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Firma Wielobranżowa Blue Red White Andrzej Sowa zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia do czasu wyjaśnienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie aby jak najszybciej zamówienie mogło być wznowione.
8. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którym możliwy będzie z nim szybki kontakt.
9. Składając zamówienie na produkt którego nie mamy na stanie lub produkt ten jest wytwarzany pod zamówienie klienta, po przesłaniu potwierdzenia takiej formy zamówienia klient jest zobowiązany do zapłaty za zamawiany produkt bez prawa do odstąpienia z umowy ponieważ produkt jest wykonany pod indywidualne jego cechy. (przepis który to reguluje pkt.4 Art10.rozdz 2. z DZ.U, nr22, poz.271).
10. Wykonanie wpłaty na konto Sklepu jest jednoznaczne z zatwierdzeniem wszystkich ustaleń i warunków realizacji zamawianego obiektu.

III. Dostawa
1. Dostawy są realizowane w godzinach po wcześniejszym poinformowaniu o terminie dostawy, pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Klient z chwilą zatwierdzenia / ustalenia terminu dostawy, montażu zobowiązany jest do nie zmieniania tego terminu pod rygorem poniesienia dodatkowych kosztów chyba że z Sklepem ustalił zmiany odpowiednio wcześniej (minimum 2 tygodnie przed).
3. Dopuszczamy możliwość dokonania najpierw dostawy i późniejszym terminie montażu ale wszystkie koszty (produktu, dostawy i montażu) z chwilą dostawy muszą być opłacone osobie upoważnionej do rozliczenia się.
4. Większość oferowanych przez nas produktów są wykonywane pod indywidualne cechy klienta dlatego mają one termin wytworzenia minimum 4 tygodnie, maksimum 8 tygodni.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie ustalonego/podanego terminu realizacji na które nie ma wpływu (np: niesprzyjające warunki atmosferyczne, niedotrzymanie terminu realizacji przez podwykonawcy, dostawców lub firmy realizującej dostawę, okres świąteczny lub z powodu katastrofy/wypadku).
6. Przy ewentualnej wcześniejszej dostawie do klienta, klient do czasu montażu zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich elementów obiektów, szczególnie tych które muszą być zabezpieczone w suchych miejscach (np.: napęd do bramy, elementy montażowe).
7. Klient jest zobowiązany do zapewnienia możliwości dojazdu pojazdu dostarczającego obiekt do miejsca jego montażu, nie dalej niż 5m od miejsca montażu.
8. Jeżeli klient wcześniej nie poinformuje o niemożliwości dojazdu do miejsca montażu, gdy droga dojazdu do klienta w trakcie dostawy okaże się niemożliwa lub niebezpieczna (śliska, nieodśnieżona, duże nachylenie, miękki grunt, gruntowa droga) kierowca może odmówić dojazdu, wtedy albo klient przetransportuje na własna rękę elementy montażowe obiektu na plac montażu albo zostanie wyznaczony kolejny termin dostawy/montażu.
9. Jeżeli dostawa nie dojdzie do skutku z zawinienia klienta a koszty dostawy, czas pracowników zostaną poniesione, koszt kolejnej dostawy/montażu zostaną doliczone klientowi.
10. Podawany na stronie termin realizacji jest orientacyjny i nie wiążący - przedstawia średnie terminy realizacji tych produktów .
11. Przy samym odbiorze (bez montażu w tym samym dniu), radzimy sprawdzić cały towar w obecności dostawcy, późniejsze reklamacje nie będą uznane (dotyczy uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu).

IV. Montaż / fundamenty
1. Fundament wykonuje Zleceniodawca we własnym zakresie.
2. Fundament musi zachowywać poziom na całej powierzchni, umożliwiać zakotwienie obiektu kotwami stalowymi czyli np. wylewka betonowa, fundament punktowy, wieniec betonowy. Fundament powinien być większy od obiektu o minimum 5cm z każdej strony.
3. Fundament nie może wychodzić ponad poziom ziemi więcej niż 20cm, jeżeli przekracza tą granicę należy powiadomić o tym Zleceniobiorcę w momencie podpisywania umowy lub pisemnie przed planowanym terminem montażu (wiąże się to z przełożeniem terminu montażu aż do uregulowania fundamentu przez klienta zgodnie z zaleceniami sprzedawcy).
4. Powierzchnia pod zabudowę musi umożliwiać swobodny montaż obiektu z każdej ze stron.
5. Powierzchnia granicząca z powierzchnią zabudowy musi być wolna i nie utrudniająca montażu w promieniu min. 1m, aby umożliwić swobodny montaż obiektu, z wyłączeniem przypadku dostawiania obiektu do budynku, elewacji, płotu (wówczas należy powiadomić firmę ROANBUD o takim sposobie montażu w momencie składania zamówienia wraz z załączeniem szkicu , może być ręcznie plan działki z zaznaczeniem na niej istniejących obiektów i obiektu który ma być zamontowany.
5. Dostęp do energii elektrycznej zapewnia Zleceniodawca lub powiadamia firmę ROANBUD o braku możliwości podłączenia w momencie składania zamówienia.
9. Jeżeli z przyczyn atmosferycznych (np.: deszcz lub temp. minusowa) jest niemożliwe wykonanie prac wykańczających jak np. nałożenie na elementy ocynkowane (np. łeb śruby) warstwy tynkarskiej pędzlem, klient otrzyma masę tynkarską i sam nałoży ją przy lepszej pogodzie.
10. Jeżeli montaż obiektu odbywa się w okresie zimowym powierzchnia pod zabudowę musi być odśnieżona oraz wolna od zlodowaceń.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji w przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dojazd do zleceniodawcy lub montaż, zagrażających wówczas bezpieczeństwu pracowników.
12. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny bram oraz napędów firmy Hörmann Polska odbywa się poprzez sieć autoryzowanych serwisów tejże firmy lub mogą być zrealizowane odpłatnie przez Sklep wg poniższego cennika. (dojazd 2,0zł/km, roboczogodzina 40zł/h za każdą rozpoczętą godzinę) .

IV. Reklamacje.
1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte uwzględniane są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient godzi się ponieść wszystkie koszty dostawy produktu.
2. Reklamacje można zgłosić mailem na adres office@roanbud.pl lub wysłać na adres firmy. W opisie powinny znaleźć się dobrej jakości zdjęcia reklamowanej wady.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu przez firmę transportową będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy realizującej - dostawę protokołu reklamacyjnego.
4. Po uznaniu reklamacji Klient zobowiązuje się do dostarczenia reklamowanego produktu na wskazany adres na własny koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie po wpłaceniu 100% wartości umowy.
6. Warunkiem otrzymania określonego w umowie okresu gwarancyjnego jest wykonanie przez Klienta prawidłowego fundamentowania, prawidłowego uszczelnienia budynku między ściankami a fundamentem, oraz brak ingerencji w strukturę masy tynkarskiej, konstrukcji obiektu czy bramy.
6. Dostępne na stronie wzorniki z kolorami tynku, attyki, bram, dachy itp. są materiałami poglądowymi i nie stanowią podstawy do reklamacji. Produkty które (np. dach) wykonywane są różnych surowców (np: dach od jednego producenta a wykończenia blacharskie ? attyka od innego producenta), mogą mieć różnice między sobą w tonacji kolorów i nie stanowi to podstawy do reklamacji.

V. Zwroty i Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
http://www.uokik.gov.pl , w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich" .
2. Proszę pamiętać, że nasze produkty są wykonywane pod indywidualne cechy klienta które są w zamówieniu a taki produkt mimo że kupiony przez internet nie podlega możliwości zwrotu w ciągu 14 dni od zakupu (regulują to przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r, o prawach konsumenckich),
3. Wszelkie informacje proszę kierować pisząc na adres e-mail: office@roanbud.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres firmy.
4. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (meble wykonane na indywidualne zamówienie) - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5. W przypadku odstąpienia od umowy (dotyczy produktów które były na stanie magazynowym), Klient zobowiązuje się do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy to także opakowania.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Zdjęcia Produktów, wizualizacje mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia w Sklepie.